Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

Użytkownik Serwisu udostępnia Organizatorowi wymagane w danym formularzu dane osobowe dokonując rejestracji udziału w Konferencji,

Bez podania tych danych osobowych nie jest możliwa rejestracja na Konferencję.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku w związku z Konferencją, Organizator przetwarza również wizerunek Uczestnika, w tym w powiązaniu z innymi danymi osobowymi Uczestnika.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika przy rejestracji na Konferencję Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia procesu rejestracji i organizacji Konferencji.

Wizerunek Uczestnika Organizator przetwarza na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu udokumentowania Konferencji oraz rozpowszechniania wizerunku na materiałach informacyjnych i reklamowych, stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych prowadzonych lub należących do Organizatora oraz w informacjach prasowych udostępnianych mediom (prasa, portale internetowe) w związku z Konferencją.

Wizerunek stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie główny motyw zdjęcia (bez zbliżeń na twarz tj. w ten sposób, aby pokazać fakt odbycia wydarzenia, a nie wizerunek poszczególnych osób w niej uczestniczących) Organizator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W celu promocji działalności AB S.A., a także archiwizacji będziemy dokumentować organizowane przez nas wydarzenie w postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np. zdjęcie, audio, video). Wizerunek uczestników może znaleźć się w/w. dokumentacji. Może on być upubliczniony za pośrednictwem dowolnego medium, w tym na stronach internetowych i w mediach społecznościowych administrowanych przez Organizatora.

Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce, do czasu cofnięcia udzielonej zgody lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie Konferencji, w tym w szczególności Agencja organizująca Konferencję na zlecenie Organizatora oraz Partnerzy Konferencji; dostawcy usług IT; jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze, marketingowe. Ponadto, w zakresie udzielonej zgody wizerunek i powiązane z nim dane osobowe Użytkownika mogą być upubliczniane we wskazany wyżej sposób.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.